Thu, 10 Jul 2008 11:55:32 +0200Added tag vanilla-3.0.5 for changeset 9ff5cad8a79d default tip
Henryk Gerlach <hgerlach@gmx.de> [Thu, 10 Jul 2008 11:55:32 +0200] rev 4
Added tag vanilla-3.0.5 for changeset 9ff5cad8a79d

Thu, 10 Jul 2008 11:53:00 +0200Pushed my changes upstream: Vanilla robots-meta 3.0.5 vanilla-3.0.5
Henryk Gerlach <hgerlach@gmx.de> [Thu, 10 Jul 2008 11:53:00 +0200] rev 3
Pushed my changes upstream: Vanilla robots-meta 3.0.5

Mon, 07 Jul 2008 17:19:11 +0200Refactured some spaghetti code.
Henryk Gerlach <hgerlach@gmx.de> [Mon, 07 Jul 2008 17:19:11 +0200] rev 2
Refactured some spaghetti code.

Thu, 03 Jul 2008 14:35:05 +0200Added support for the noarchive-tag.
Henryk Gerlach <hgerlach@gmx.de> [Thu, 03 Jul 2008 14:35:05 +0200] rev 1
Added support for the noarchive-tag.

Thu, 03 Jul 2008 13:38:46 +0200Init: Vanilla robots-meta 3.0.2 vanilla-3.0.2
Henryk Gerlach <hgerlach@gmx.de> [Thu, 03 Jul 2008 13:38:46 +0200] rev 0
Init: Vanilla robots-meta 3.0.2

from http://www.joostdevalk.nl/wordpress/robots-meta/